نمکدون - . 📌یک شاید...یک هرگز...! . 🔴مهمترین هرگز ها و شاید های زندکی شما چی بوده؟ برام بنویسید . #مجتبی_شکوری #کتاب_باز #کتاب #ناامیدی #امید #هرگز #شاید #رنج #سختی #شاد نمکدون - . 📌یک شاید...یک هرگز...! . 🔴مهمترین هرگز ها و شاید های زندکی شما چی بوده؟ برام بنویسید . #مجتبی_شکوری #کتاب_باز #کتاب #ناامیدی #امید #هرگز #شاید #رنج #سختی #شاد نمکدون - . 📌یک شاید...یک هرگز...! . 🔴مهمترین هرگز ها و شاید های زندکی شما چی بوده؟ برام بنویسید . #مجتبی_شکوری #کتاب_باز #کتاب #ناامیدی #امید #هرگز #شاید #رنج #سختی #شاد
. 📌یک شاید...یک هرگز...! . 🔴مهمترین هرگز ها و شاید های زندکی شما چی بوده؟ برام بنویسید . #مجتبی_شکوری #کتاب_باز #کتاب #ناامیدی #امید #هرگز #شاید #رنج #سختی #شاد

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید