نمکدون - . 📍زندگی سخت است! اگر به دنبال آرزوهایت نروی، افسرده می شوی و اگر بروی با اضطراب و سختی و ... مواجه خواهی شد، اما باید محکم بود و راه را رفت، هرچند که سخت باشد چون حداقل بازی را بازی کرده ای. پس اضطراب شرف داره به افسردگی. 📜شاعر حنظله بادغیسی فرمودند: "مهتری گر به کام شیر در است شو خطر کن ز کام شیر بجوی یا بزرگی و عز و نعمت و جاه یا چو مردانت مرگ رویاروی" 📌برام بنویسید که شما جرات دنبال کردن اهدافتون رو دارید؟؟؟ #مجتبی_شکوری #کتاب_باز #کتاب #اضطراب #افسردگی #هدف #زندگی نمکدون - . 📍زندگی سخت است! اگر به دنبال آرزوهایت نروی، افسرده می شوی و اگر بروی با اضطراب و سختی و ... مواجه خواهی شد، اما باید محکم بود و راه را رفت، هرچند که سخت باشد چون حداقل بازی را بازی کرده ای. پس اضطراب شرف داره به افسردگی. 📜شاعر حنظله بادغیسی فرمودند: "مهتری گر به کام شیر در است شو خطر کن ز کام شیر بجوی یا بزرگی و عز و نعمت و جاه یا چو مردانت مرگ رویاروی" 📌برام بنویسید که شما جرات دنبال کردن اهدافتون رو دارید؟؟؟ #مجتبی_شکوری #کتاب_باز #کتاب #اضطراب #افسردگی #هدف #زندگی نمکدون - . 📍زندگی سخت است! اگر به دنبال آرزوهایت نروی، افسرده می شوی و اگر بروی با اضطراب و سختی و ... مواجه خواهی شد، اما باید محکم بود و راه را رفت، هرچند که سخت باشد چون حداقل بازی را بازی کرده ای. پس اضطراب شرف داره به افسردگی. 📜شاعر حنظله بادغیسی فرمودند: "مهتری گر به کام شیر در است شو خطر کن ز کام شیر بجوی یا بزرگی و عز و نعمت و جاه یا چو مردانت مرگ رویاروی" 📌برام بنویسید که شما جرات دنبال کردن اهدافتون رو دارید؟؟؟ #مجتبی_شکوری #کتاب_باز #کتاب #اضطراب #افسردگی #هدف #زندگی
. 📍زندگی سخت است! اگر به دنبال آرزوهایت نروی، افسرده می شوی و اگر بروی با اضطراب و سختی و ... مواجه خواهی شد، اما باید محکم بود و راه را رفت، هرچند که سخت باشد چون حداقل بازی را بازی کرده ای. پس اضطراب شرف داره به افسردگی. 📜شاعر حنظله بادغیسی فرمودند: "مهتری گر به کام شیر در است شو خطر کن ز کام شیر بجوی یا بزرگی و عز و نعمت و جاه یا چو مردانت مرگ رویاروی" 📌برام بنویسید که شما جرات دنبال کردن اهدافتون رو دارید؟؟؟ #مجتبی_شکوری #کتاب_باز #کتاب #اضطراب #افسردگی #هدف #زندگی

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید