نمکدون - #G30 pure red #ambient مالک ماشین جنوبی و‌خونگرم و بچه های جنوب هم که کار درست و آهنگش هم جنوبی😁👌. رنگ آمیزی داخلش هم قرمز پر رنگ اضافه شد. خودش رنگ نارنجی داشت. چطوریاس؟ . رزرو خدمات: 021-284295 #بندرعباس #بوشهر #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Redcar#boushehr #F90#bmwf10#bmwclassic#BMWG12#F26#تونل#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#Tunnel#بی_ام_و نمکدون - #G30 pure red #ambient مالک ماشین جنوبی و‌خونگرم و بچه های جنوب هم که کار درست و آهنگش هم جنوبی😁👌. رنگ آمیزی داخلش هم قرمز پر رنگ اضافه شد. خودش رنگ نارنجی داشت. چطوریاس؟ . رزرو خدمات: 021-284295 #بندرعباس #بوشهر #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Redcar#boushehr #F90#bmwf10#bmwclassic#BMWG12#F26#تونل#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#Tunnel#بی_ام_و نمکدون - #G30 pure red #ambient مالک ماشین جنوبی و‌خونگرم و بچه های جنوب هم که کار درست و آهنگش هم جنوبی😁👌. رنگ آمیزی داخلش هم قرمز پر رنگ اضافه شد. خودش رنگ نارنجی داشت. چطوریاس؟ . رزرو خدمات: 021-284295 #بندرعباس #بوشهر #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Redcar#boushehr #F90#bmwf10#bmwclassic#BMWG12#F26#تونل#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#Tunnel#بی_ام_و
#G30 pure red #ambient مالک ماشین جنوبی و‌خونگرم و بچه های جنوب هم که کار درست و آهنگش هم جنوبی😁👌. رنگ آمیزی داخلش هم قرمز پر رنگ اضافه شد. خودش رنگ نارنجی داشت. چطوریاس؟ . رزرو خدمات: 021-284295 #بندرعباس #بوشهر #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Redcar#boushehr #F90#bmwf10#bmwclassic#BMWG12#F26#تونل#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#Tunnel#بی_ام_و

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید