نمکدون - #2VH integral steering کدینگ یکی از خاص ترین ۵۲۸ های چهارکلید مدل ۲۰۱۴ که علاوه بر individual بودن، چرخش چرخ عقب رو فابریکی داشته! بفرست برای دوستان بی ام و سوارت تا صفا کنند😁✌🏻. هندلینگ این ماشین سر پیچ 👌😍😍. فیلم کدینگ هم در پست های آینده منتشر خواهیم کرد. رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#Arab#BMWF10#BMWG30#The7#4series#Dubai#B7#F10M5#UAE#bmwclassic#BMWG12#F26#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#X4M#بی_ام_و#F10 #شبگردی نمکدون - #2VH integral steering کدینگ یکی از خاص ترین ۵۲۸ های چهارکلید مدل ۲۰۱۴ که علاوه بر individual بودن، چرخش چرخ عقب رو فابریکی داشته! بفرست برای دوستان بی ام و سوارت تا صفا کنند😁✌🏻. هندلینگ این ماشین سر پیچ 👌😍😍. فیلم کدینگ هم در پست های آینده منتشر خواهیم کرد. رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#Arab#BMWF10#BMWG30#The7#4series#Dubai#B7#F10M5#UAE#bmwclassic#BMWG12#F26#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#X4M#بی_ام_و#F10 #شبگردی نمکدون - #2VH integral steering کدینگ یکی از خاص ترین ۵۲۸ های چهارکلید مدل ۲۰۱۴ که علاوه بر individual بودن، چرخش چرخ عقب رو فابریکی داشته! بفرست برای دوستان بی ام و سوارت تا صفا کنند😁✌🏻. هندلینگ این ماشین سر پیچ 👌😍😍. فیلم کدینگ هم در پست های آینده منتشر خواهیم کرد. رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#Arab#BMWF10#BMWG30#The7#4series#Dubai#B7#F10M5#UAE#bmwclassic#BMWG12#F26#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#X4M#بی_ام_و#F10 #شبگردی
#2VH integral steering کدینگ یکی از خاص ترین ۵۲۸ های چهارکلید مدل ۲۰۱۴ که علاوه بر individual بودن، چرخش چرخ عقب رو فابریکی داشته! بفرست برای دوستان بی ام و سوارت تا صفا کنند😁✌🏻. هندلینگ این ماشین سر پیچ 👌😍😍. فیلم کدینگ هم در پست های آینده منتشر خواهیم کرد. رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#Arab#BMWF10#BMWG30#The7#4series#Dubai#B7#F10M5#UAE#bmwclassic#BMWG12#F26#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#X4M#بی_ام_و#F10 #شبگردی

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید