نمکدون - Hey #perfection آقااا میگم با ۵۳۰ سفید هم هستی یا فقط مشکی 😁✌🏻. ایشون هم جز آپدیتگان رفت. رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#white#G30#F90#bmwf10#bmwclassic#BMWG12#F26#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#BMW7#بی_ام_و نمکدون - Hey #perfection آقااا میگم با ۵۳۰ سفید هم هستی یا فقط مشکی 😁✌🏻. ایشون هم جز آپدیتگان رفت. رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#white#G30#F90#bmwf10#bmwclassic#BMWG12#F26#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#BMW7#بی_ام_و نمکدون - Hey #perfection آقااا میگم با ۵۳۰ سفید هم هستی یا فقط مشکی 😁✌🏻. ایشون هم جز آپدیتگان رفت. رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#white#G30#F90#bmwf10#bmwclassic#BMWG12#F26#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#BMW7#بی_ام_و
Hey #perfection آقااا میگم با ۵۳۰ سفید هم هستی یا فقط مشکی 😁✌🏻. ایشون هم جز آپدیتگان رفت. رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#white#G30#F90#bmwf10#bmwclassic#BMWG12#F26#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#BMW7#بی_ام_و

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید