نمکدون - The #X4 #coding اگه X4 بخری، کدوم دوستت رو اولین نفر سوار میکنی؟ تگش کن😁✌🏻. تعویض منو ضبط و کارپلی انجام شد. . رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Dubai#X6M#F90#UAE#bmwclassic#BMWG12#F26#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#X4M#بی_ام_و نمکدون - The #X4 #coding اگه X4 بخری، کدوم دوستت رو اولین نفر سوار میکنی؟ تگش کن😁✌🏻. تعویض منو ضبط و کارپلی انجام شد. . رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Dubai#X6M#F90#UAE#bmwclassic#BMWG12#F26#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#X4M#بی_ام_و نمکدون - The #X4 #coding اگه X4 بخری، کدوم دوستت رو اولین نفر سوار میکنی؟ تگش کن😁✌🏻. تعویض منو ضبط و کارپلی انجام شد. . رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Dubai#X6M#F90#UAE#bmwclassic#BMWG12#F26#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#X4M#بی_ام_و
The #X4 #coding اگه X4 بخری، کدوم دوستت رو اولین نفر سوار میکنی؟ تگش کن😁✌🏻. تعویض منو ضبط و کارپلی انجام شد. . رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Dubai#X6M#F90#UAE#bmwclassic#BMWG12#F26#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#X4M#بی_ام_و

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید