نمکدون - The #X3 project از بین X3 و X4, کدومش نظرته بیشتر؟ اصلا هم نگفتم جز X4 هایی هست که😐… رزرو خدمات نرم افزاری: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#F25#BMWF10#NBT#BMWG30#The7#4series#Redcar#X6M#G20#bmwf10#bmwclassic#BMWG12#F26#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#BMW7#بی_ام_و نمکدون - The #X3 project از بین X3 و X4, کدومش نظرته بیشتر؟ اصلا هم نگفتم جز X4 هایی هست که😐… رزرو خدمات نرم افزاری: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#F25#BMWF10#NBT#BMWG30#The7#4series#Redcar#X6M#G20#bmwf10#bmwclassic#BMWG12#F26#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#BMW7#بی_ام_و نمکدون - The #X3 project از بین X3 و X4, کدومش نظرته بیشتر؟ اصلا هم نگفتم جز X4 هایی هست که😐… رزرو خدمات نرم افزاری: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#F25#BMWF10#NBT#BMWG30#The7#4series#Redcar#X6M#G20#bmwf10#bmwclassic#BMWG12#F26#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#BMW7#بی_ام_و
The #X3 project از بین X3 و X4, کدومش نظرته بیشتر؟ اصلا هم نگفتم جز X4 هایی هست که😐… رزرو خدمات نرم افزاری: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#F25#BMWF10#NBT#BMWG30#The7#4series#Redcar#X6M#G20#bmwf10#bmwclassic#BMWG12#F26#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#BMW7#بی_ام_و

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید