نمکدون - Guess the #series ببینم کیا مدلشو درست میگن. راهنمایی بین 125i 220i و 320i یکیش رو انتخاب کنید. مانیتور کوچک بود که تبدیل شد به مانیتور بزرگِ تاچ. . رزرو خدمات نرم افزاری: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Redcar#125i#F20Lci#bmwf10#bmwclassic#BMWG12#F26#تونل#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#Tunnel#بی_ام_و نمکدون - Guess the #series ببینم کیا مدلشو درست میگن. راهنمایی بین 125i 220i و 320i یکیش رو انتخاب کنید. مانیتور کوچک بود که تبدیل شد به مانیتور بزرگِ تاچ. . رزرو خدمات نرم افزاری: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Redcar#125i#F20Lci#bmwf10#bmwclassic#BMWG12#F26#تونل#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#Tunnel#بی_ام_و نمکدون - Guess the #series ببینم کیا مدلشو درست میگن. راهنمایی بین 125i 220i و 320i یکیش رو انتخاب کنید. مانیتور کوچک بود که تبدیل شد به مانیتور بزرگِ تاچ. . رزرو خدمات نرم افزاری: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Redcar#125i#F20Lci#bmwf10#bmwclassic#BMWG12#F26#تونل#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#Tunnel#بی_ام_و
Guess the #series ببینم کیا مدلشو درست میگن. راهنمایی بین 125i 220i و 320i یکیش رو انتخاب کنید. مانیتور کوچک بود که تبدیل شد به مانیتور بزرگِ تاچ. . رزرو خدمات نرم افزاری: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Redcar#125i#F20Lci#bmwf10#bmwclassic#BMWG12#F26#تونل#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#Tunnel#بی_ام_و

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید