نمکدون - .رسم رفاقت ...رفیق های صمیمی تون رو تگ کنید ...رفیقان دوستان ده ها گروهندکه هر یک در مسیر امتحانندگروهی صورتک بر چهره دارندبه ظاهر دوست اما دشمنانندگروهی وقت حاجت خاکبوسندولی هنگام خدمت ها نهانندگروهی خیر و شر در فعلشان نیستنه زحمت بخش و نه راحت رسانندگروهی دیده ناپاکند هشدارنگاه خود به هر سو می دوانندبر این بی عصمتان ننگ جهان بادکه چون خوکند و بل بدتر از آنندولی یاران همدل از سر لطفبه هر حالت که باشد مهربانندرفیقان را درون جان نگهدارکه آنها پر بها تر از جهانندفریدون مشیری.#دوست #مجتبی_شکوری #رادیو_راه #دوستان نمکدون - .رسم رفاقت ...رفیق های صمیمی تون رو تگ کنید ...رفیقان دوستان ده ها گروهندکه هر یک در مسیر امتحانندگروهی صورتک بر چهره دارندبه ظاهر دوست اما دشمنانندگروهی وقت حاجت خاکبوسندولی هنگام خدمت ها نهانندگروهی خیر و شر در فعلشان نیستنه زحمت بخش و نه راحت رسانندگروهی دیده ناپاکند هشدارنگاه خود به هر سو می دوانندبر این بی عصمتان ننگ جهان بادکه چون خوکند و بل بدتر از آنندولی یاران همدل از سر لطفبه هر حالت که باشد مهربانندرفیقان را درون جان نگهدارکه آنها پر بها تر از جهانندفریدون مشیری.#دوست #مجتبی_شکوری #رادیو_راه #دوستان نمکدون - .رسم رفاقت ...رفیق های صمیمی تون رو تگ کنید ...رفیقان دوستان ده ها گروهندکه هر یک در مسیر امتحانندگروهی صورتک بر چهره دارندبه ظاهر دوست اما دشمنانندگروهی وقت حاجت خاکبوسندولی هنگام خدمت ها نهانندگروهی خیر و شر در فعلشان نیستنه زحمت بخش و نه راحت رسانندگروهی دیده ناپاکند هشدارنگاه خود به هر سو می دوانندبر این بی عصمتان ننگ جهان بادکه چون خوکند و بل بدتر از آنندولی یاران همدل از سر لطفبه هر حالت که باشد مهربانندرفیقان را درون جان نگهدارکه آنها پر بها تر از جهانندفریدون مشیری.#دوست #مجتبی_شکوری #رادیو_راه #دوستان
.
رسم رفاقت ...
رفیق های صمیمی تون رو تگ کنید .
.
.
رفیقان دوستان ده ها گروهند
که هر یک در مسیر امتحانند
گروهی صورتک بر چهره دارند
به ظاهر دوست اما دشمنانند
گروهی وقت حاجت خاکبوسند
ولی هنگام خدمت ها نهانند
گروهی خیر و شر در فعلشان نیست
نه زحمت بخش و نه راحت رسانند
گروهی دیده ناپاکند هشدار
نگاه خود به هر سو می دوانند
بر این بی عصمتان ننگ جهان باد
که چون خوکند و بل بدتر از آنند
ولی یاران همدل از سر لطف
به هر حالت که باشد مهربانند
رفیقان را درون جان نگهدار
که آنها پر بها تر از جهانند
فریدون مشیری
.
#دوست #مجتبی_شکوری #رادیو_راه #دوستان
  • giioomeh
    . داری کسی رو که حس کنی باهاش حالت همیشه خوبه؟ . تگش کن🖇 . رمز چشمات - علی جهان 📥 دانلود از ملوبات و آهنگیفای 📥 📥Ali Jahan - Ramze Cheshmat @alijahan__music . @alijahan__music 🔺 . مدیر پخش : مجید مکس @majidmax_Music @sajad_publish

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید