نمکدون - رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#Iphone#7#BMWG12#Carplay#BMWG30#The7#4series#M5#Applecarplay#BMWG30#bmwclassic#Carplay#528i#BMWG30#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#F90#BMW7#BMW5 نمکدون - رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#Iphone#7#BMWG12#Carplay#BMWG30#The7#4series#M5#Applecarplay#BMWG30#bmwclassic#Carplay#528i#BMWG30#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#F90#BMW7#BMW5 نمکدون - رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#Iphone#7#BMWG12#Carplay#BMWG30#The7#4series#M5#Applecarplay#BMWG30#bmwclassic#Carplay#528i#BMWG30#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#F90#BMW7#BMW5

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید