نمکدون - Chilling w/ @BMW #X4 این حال خوب در روز تعطیل! دیگه چی باشه؟😁👌 ماشین از دسته آپدیتگان هست😌🙋. . رزرو خدمات: 021-284295 . . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Flag#X4M#F90#bmwf10#bmwclassic#X6M#X5#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#X5#BMW7#بی_ام_و نمکدون - Chilling w/ @BMW #X4 این حال خوب در روز تعطیل! دیگه چی باشه؟😁👌 ماشین از دسته آپدیتگان هست😌🙋. . رزرو خدمات: 021-284295 . . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Flag#X4M#F90#bmwf10#bmwclassic#X6M#X5#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#X5#BMW7#بی_ام_و نمکدون - Chilling w/ @BMW #X4 این حال خوب در روز تعطیل! دیگه چی باشه؟😁👌 ماشین از دسته آپدیتگان هست😌🙋. . رزرو خدمات: 021-284295 . . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Flag#X4M#F90#bmwf10#bmwclassic#X6M#X5#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#X5#BMW7#بی_ام_و
Chilling w/ @BMW #X4 این حال خوب در روز تعطیل! دیگه چی باشه؟😁👌 ماشین از دسته آپدیتگان هست😌🙋. . رزرو خدمات: 021-284295 . . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Flag#X4M#F90#bmwf10#bmwclassic#X6M#X5#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#X5#BMW7#بی_ام_و
  • bmwminz
    The BMW #G12 اسم رنگش چیه؟😁🤔 سی ثانیه ای آپدیتش کنیم!

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید