نمکدون - Steering goals! فرمان قدیمش یا جدیدش؟ دکمه گرمکن X4 اگر که آپشنش داشته باشه کجا هست؟ این ماشین هم کدینگ و تابلوخوان انجام شد به همراه فرمان M جدید. . رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#لاکچری##Wheel#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Redcar#Mercedes#F90#cls#bmwclassic#BMWG12#F26#Speedlimit#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#فرمان#بی_ام_و نمکدون - Steering goals! فرمان قدیمش یا جدیدش؟ دکمه گرمکن X4 اگر که آپشنش داشته باشه کجا هست؟ این ماشین هم کدینگ و تابلوخوان انجام شد به همراه فرمان M جدید. . رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#لاکچری##Wheel#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Redcar#Mercedes#F90#cls#bmwclassic#BMWG12#F26#Speedlimit#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#فرمان#بی_ام_و نمکدون - Steering goals! فرمان قدیمش یا جدیدش؟ دکمه گرمکن X4 اگر که آپشنش داشته باشه کجا هست؟ این ماشین هم کدینگ و تابلوخوان انجام شد به همراه فرمان M جدید. . رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#لاکچری##Wheel#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Redcar#Mercedes#F90#cls#bmwclassic#BMWG12#F26#Speedlimit#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#فرمان#بی_ام_و
Steering goals! فرمان قدیمش یا جدیدش؟ دکمه گرمکن X4 اگر که آپشنش داشته باشه کجا هست؟ این ماشین هم کدینگ و تابلوخوان انجام شد به همراه فرمان M جدید. . رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#لاکچری##Wheel#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Redcar#Mercedes#F90#cls#bmwclassic#BMWG12#F26#Speedlimit#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#فرمان#بی_ام_و

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید