نمکدون - #NightChill #Mpower @bmw.uae رانندگی در شب و ام پاور و تعویض دنده خیلی سریع! چی از این بهتر؟ راستی مدلش چیه؟ . . رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Dubai#X6M#F90#UAE#bmwclassic#BMWG12#F26#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#X4M#بی_ام_و نمکدون - #NightChill #Mpower @bmw.uae رانندگی در شب و ام پاور و تعویض دنده خیلی سریع! چی از این بهتر؟ راستی مدلش چیه؟ . . رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Dubai#X6M#F90#UAE#bmwclassic#BMWG12#F26#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#X4M#بی_ام_و نمکدون - #NightChill #Mpower @bmw.uae رانندگی در شب و ام پاور و تعویض دنده خیلی سریع! چی از این بهتر؟ راستی مدلش چیه؟ . . رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Dubai#X6M#F90#UAE#bmwclassic#BMWG12#F26#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#X4M#بی_ام_و
#NightChill #Mpower @bmw.uae رانندگی در شب و ام پاور و تعویض دنده خیلی سریع! چی از این بهتر؟ راستی مدلش چیه؟ . . رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Dubai#X6M#F90#UAE#bmwclassic#BMWG12#F26#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#X4M#بی_ام_و

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید