نمکدون - .📌ساعت بحرانی بدن.📋علم اقتصاد رفتاری یعنی جایی که اقتصاد و روانشناسی به هم میپیوندن بدین معنا که خطاهای شناختی که ما در تصمیم گیری داریم رو بررسی میکنه ما بهش قائل نیستیم ولی این خطاها اهمیت زیادی دارن..یکی از مهمترین شاخه های علم اقتصاد ⬅️اقتصاد رفتاری هست. ❓سوال اساسی در رفتار اقتصادی و در تصمیمات ما و در نگاهمون به دنیا اینه که ⬅️ چه خطاهایی از گذشته به صورت میراث به ما رسیده و روی رفتار ما اثر داره..⏳بدن ساعت بیولوژیک داره و مهمترین نکته در برنامه ریزی اینه که این ساعت بیولوژیک چه ویژگی هایی داره..📚کتاب معرفی شده در این قسمت⬅️ کتاب "کی" از دنیل اچ.پینک.#مجتبی_شکوری #سروش_صحت #کتاب_باز #کتاب #اقتصاد_رفتاری #فصل_سوم_قسمت_دوازدهم نمکدون - .📌ساعت بحرانی بدن.📋علم اقتصاد رفتاری یعنی جایی که اقتصاد و روانشناسی به هم میپیوندن بدین معنا که خطاهای شناختی که ما در تصمیم گیری داریم رو بررسی میکنه ما بهش قائل نیستیم ولی این خطاها اهمیت زیادی دارن..یکی از مهمترین شاخه های علم اقتصاد ⬅️اقتصاد رفتاری هست. ❓سوال اساسی در رفتار اقتصادی و در تصمیمات ما و در نگاهمون به دنیا اینه که ⬅️ چه خطاهایی از گذشته به صورت میراث به ما رسیده و روی رفتار ما اثر داره..⏳بدن ساعت بیولوژیک داره و مهمترین نکته در برنامه ریزی اینه که این ساعت بیولوژیک چه ویژگی هایی داره..📚کتاب معرفی شده در این قسمت⬅️ کتاب "کی" از دنیل اچ.پینک.#مجتبی_شکوری #سروش_صحت #کتاب_باز #کتاب #اقتصاد_رفتاری #فصل_سوم_قسمت_دوازدهم نمکدون - .📌ساعت بحرانی بدن.📋علم اقتصاد رفتاری یعنی جایی که اقتصاد و روانشناسی به هم میپیوندن بدین معنا که خطاهای شناختی که ما در تصمیم گیری داریم رو بررسی میکنه ما بهش قائل نیستیم ولی این خطاها اهمیت زیادی دارن..یکی از مهمترین شاخه های علم اقتصاد ⬅️اقتصاد رفتاری هست. ❓سوال اساسی در رفتار اقتصادی و در تصمیمات ما و در نگاهمون به دنیا اینه که ⬅️ چه خطاهایی از گذشته به صورت میراث به ما رسیده و روی رفتار ما اثر داره..⏳بدن ساعت بیولوژیک داره و مهمترین نکته در برنامه ریزی اینه که این ساعت بیولوژیک چه ویژگی هایی داره..📚کتاب معرفی شده در این قسمت⬅️ کتاب "کی" از دنیل اچ.پینک.#مجتبی_شکوری #سروش_صحت #کتاب_باز #کتاب #اقتصاد_رفتاری #فصل_سوم_قسمت_دوازدهم
.
📌ساعت بحرانی بدن
.
📋علم اقتصاد رفتاری یعنی
جایی که اقتصاد و روانشناسی به هم میپیوندن بدین معنا که خطاهای شناختی که ما در تصمیم گیری داریم رو بررسی میکنه ما بهش قائل نیستیم ولی این خطاها اهمیت زیادی دارن.
.
یکی از مهمترین
شاخه های علم اقتصاد ⬅️اقتصاد رفتاری هست.
❓سوال اساسی در رفتار اقتصادی و در تصمیمات ما و در نگاهمون به دنیا اینه که ⬅️ چه خطاهایی از گذشته به صورت میراث به ما رسیده و روی رفتار ما اثر داره.
.
⏳بدن ساعت بیولوژیک داره و مهمترین نکته در برنامه ریزی اینه که این ساعت بیولوژیک چه ویژگی هایی داره.
.
📚کتاب معرفی شده در این قسمت⬅️ کتاب "کی" از
دنیل اچ.پینک
.
#مجتبی_شکوری #سروش_صحت #کتاب_باز #کتاب #اقتصاد_رفتاری #فصل_سوم_قسمت_دوازدهم

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید