نمکدون - @giioomeh 🍀 من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی شمع را باید از این خانه به دربردن و کشتن تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی . #مهران_مدیری #سعدی 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 @mehranmodiri_lovable ________________________________| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #سعدی_شیرازی #سعدی_جان #شعر_زیبا #حرف_دل #پیج_گیومه #متن_ناب #دورهمی #شیراز #دلنوشته_زیبا نمکدون - @giioomeh 🍀 من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی شمع را باید از این خانه به دربردن و کشتن تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی . #مهران_مدیری #سعدی 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 @mehranmodiri_lovable ________________________________| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #سعدی_شیرازی #سعدی_جان #شعر_زیبا #حرف_دل #پیج_گیومه #متن_ناب #دورهمی #شیراز #دلنوشته_زیبا نمکدون - @giioomeh 🍀 من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی شمع را باید از این خانه به دربردن و کشتن تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی . #مهران_مدیری #سعدی 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 @mehranmodiri_lovable ________________________________| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #سعدی_شیرازی #سعدی_جان #شعر_زیبا #حرف_دل #پیج_گیومه #متن_ناب #دورهمی #شیراز #دلنوشته_زیبا
@giioomeh 🍀 من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی شمع را باید از این خانه به دربردن و کشتن تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی . #مهران_مدیری #سعدی 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 @mehranmodiri_lovable ________________________________| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #سعدی_شیرازی #سعدی_جان #شعر_زیبا #حرف_دل #پیج_گیومه #متن_ناب #دورهمی #شیراز #دلنوشته_زیبا

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج giioomeh را دنبال کنید