نمکدون - .📌فرمول یک جادوگر.📚صحبت در مورد 👈"کتاب نقشه راه" از خانوم "کارول اس پیرسون" هست.🔍این کتاب بر اساس مفهوم "کهن الگوهاست".🏔تدوین سفری که اگه انسان طی کنه به اوج تعالیش میرسه.1️⃣ از کودک معصوم به یتیم 👈 جایی که درد و رنج رو حس میکنیم و به انتظارات واقع بینانه در مورد دنیا و دیگران میرسیم..2️⃣ جستجوگر 👈 جایی که فرد حس میکنه پاسخ قبلی به سوالاش کافی نیست و به تنهایی میرسه.❓شروع پرسشگری از دنیا (جای من کجاست؟ آرزوم چیه؟ رنج ام چیه؟) و سوالاش تا رسیدن به حقیقت ادامه داره..3️⃣ جنگنجو 👈 حالا که در مرحله جستجوگر، جستجو کردیم و فهمیدیم چی میخواهیم حالا باید بجنگیم و به دستش بیاریم.👊هر چقدر ما مسیر جستجو رو بهتر طی کرده باشیم وقتی مبارزه میکنیم نیاز به خشونت کمتری برای به دست آوردن اهدافمون داریم.🙂 مزیت اینکه جستجوگر قبل از جنگجو هست اینه که :☝دلایل مبارزه مون رو میفهمیم ینی اینکه ما دقیقا از زندگی چی میخواهیم.✌و اینکه اصول و قواعد رزم و مبارزه رو بهمون یاد میده.💪ما در جستجو به اصولی میرسیم و در مرحله جنگجو این اصول رو محقق میکنیم..4️⃣حامی 👈 بخشیدن چیزهایی که با رنج به دست آوردیم..5️⃣ بالغ معصوم 👈 فرقش با کودک معصوم اینه کودک معصوم انتظار داره بهشت رو هدیه بگیره ولی بالغ معصوم بهشت رو میسازه.و تمامی رنج هایی که از ابتدای سفر تا به اینجا کشیده باعث میشه که بتونه پدیده ها رو نامگذاری کنه و بر اساس اون تعیین شون کنه.🥳مزیت اینکه اول جنگنجو هست بعد حامی اینه که ما با اختیار و از روی قدرت میبخشیم..6️⃣جادوگر 👈 با اراده خود دچار هبوط انتخابی میشه و از بهشتی که خودش ساخته بیرون میاد و وارد دنیای رنجِ آدما میشه و دنیا رو برای دیگران جای بهتری میکنه..#مجتبی_شکوری #نقشه_راه #کتاب #کتاب_باز #سروش_صحت # بالغ #شخصیت #روانشناسی_شخصیت #روان_شناسی نمکدون - .📌فرمول یک جادوگر.📚صحبت در مورد 👈"کتاب نقشه راه" از خانوم "کارول اس پیرسون" هست.🔍این کتاب بر اساس مفهوم "کهن الگوهاست".🏔تدوین سفری که اگه انسان طی کنه به اوج تعالیش میرسه.1️⃣ از کودک معصوم به یتیم 👈 جایی که درد و رنج رو حس میکنیم و به انتظارات واقع بینانه در مورد دنیا و دیگران میرسیم..2️⃣ جستجوگر 👈 جایی که فرد حس میکنه پاسخ قبلی به سوالاش کافی نیست و به تنهایی میرسه.❓شروع پرسشگری از دنیا (جای من کجاست؟ آرزوم چیه؟ رنج ام چیه؟) و سوالاش تا رسیدن به حقیقت ادامه داره..3️⃣ جنگنجو 👈 حالا که در مرحله جستجوگر، جستجو کردیم و فهمیدیم چی میخواهیم حالا باید بجنگیم و به دستش بیاریم.👊هر چقدر ما مسیر جستجو رو بهتر طی کرده باشیم وقتی مبارزه میکنیم نیاز به خشونت کمتری برای به دست آوردن اهدافمون داریم.🙂 مزیت اینکه جستجوگر قبل از جنگجو هست اینه که :☝دلایل مبارزه مون رو میفهمیم ینی اینکه ما دقیقا از زندگی چی میخواهیم.✌و اینکه اصول و قواعد رزم و مبارزه رو بهمون یاد میده.💪ما در جستجو به اصولی میرسیم و در مرحله جنگجو این اصول رو محقق میکنیم..4️⃣حامی 👈 بخشیدن چیزهایی که با رنج به دست آوردیم..5️⃣ بالغ معصوم 👈 فرقش با کودک معصوم اینه کودک معصوم انتظار داره بهشت رو هدیه بگیره ولی بالغ معصوم بهشت رو میسازه.و تمامی رنج هایی که از ابتدای سفر تا به اینجا کشیده باعث میشه که بتونه پدیده ها رو نامگذاری کنه و بر اساس اون تعیین شون کنه.🥳مزیت اینکه اول جنگنجو هست بعد حامی اینه که ما با اختیار و از روی قدرت میبخشیم..6️⃣جادوگر 👈 با اراده خود دچار هبوط انتخابی میشه و از بهشتی که خودش ساخته بیرون میاد و وارد دنیای رنجِ آدما میشه و دنیا رو برای دیگران جای بهتری میکنه..#مجتبی_شکوری #نقشه_راه #کتاب #کتاب_باز #سروش_صحت # بالغ #شخصیت #روانشناسی_شخصیت #روان_شناسی نمکدون - .📌فرمول یک جادوگر.📚صحبت در مورد 👈"کتاب نقشه راه" از خانوم "کارول اس پیرسون" هست.🔍این کتاب بر اساس مفهوم "کهن الگوهاست".🏔تدوین سفری که اگه انسان طی کنه به اوج تعالیش میرسه.1️⃣ از کودک معصوم به یتیم 👈 جایی که درد و رنج رو حس میکنیم و به انتظارات واقع بینانه در مورد دنیا و دیگران میرسیم..2️⃣ جستجوگر 👈 جایی که فرد حس میکنه پاسخ قبلی به سوالاش کافی نیست و به تنهایی میرسه.❓شروع پرسشگری از دنیا (جای من کجاست؟ آرزوم چیه؟ رنج ام چیه؟) و سوالاش تا رسیدن به حقیقت ادامه داره..3️⃣ جنگنجو 👈 حالا که در مرحله جستجوگر، جستجو کردیم و فهمیدیم چی میخواهیم حالا باید بجنگیم و به دستش بیاریم.👊هر چقدر ما مسیر جستجو رو بهتر طی کرده باشیم وقتی مبارزه میکنیم نیاز به خشونت کمتری برای به دست آوردن اهدافمون داریم.🙂 مزیت اینکه جستجوگر قبل از جنگجو هست اینه که :☝دلایل مبارزه مون رو میفهمیم ینی اینکه ما دقیقا از زندگی چی میخواهیم.✌و اینکه اصول و قواعد رزم و مبارزه رو بهمون یاد میده.💪ما در جستجو به اصولی میرسیم و در مرحله جنگجو این اصول رو محقق میکنیم..4️⃣حامی 👈 بخشیدن چیزهایی که با رنج به دست آوردیم..5️⃣ بالغ معصوم 👈 فرقش با کودک معصوم اینه کودک معصوم انتظار داره بهشت رو هدیه بگیره ولی بالغ معصوم بهشت رو میسازه.و تمامی رنج هایی که از ابتدای سفر تا به اینجا کشیده باعث میشه که بتونه پدیده ها رو نامگذاری کنه و بر اساس اون تعیین شون کنه.🥳مزیت اینکه اول جنگنجو هست بعد حامی اینه که ما با اختیار و از روی قدرت میبخشیم..6️⃣جادوگر 👈 با اراده خود دچار هبوط انتخابی میشه و از بهشتی که خودش ساخته بیرون میاد و وارد دنیای رنجِ آدما میشه و دنیا رو برای دیگران جای بهتری میکنه..#مجتبی_شکوری #نقشه_راه #کتاب #کتاب_باز #سروش_صحت # بالغ #شخصیت #روانشناسی_شخصیت #روان_شناسی
.
📌فرمول یک جادوگر
.
📚صحبت در مورد 👈"کتاب نقشه راه" از خانوم "کارول اس پیرسون" هست.
🔍این کتاب بر اساس مفهوم "کهن الگوهاست".
🏔تدوین سفری که اگه انسان طی کنه به اوج تعالیش میرسه.
1️⃣ از کودک معصوم به یتیم 👈 جایی که درد و رنج رو حس میکنیم و به انتظارات واقع بینانه در مورد دنیا و دیگران میرسیم.
.
2️⃣ جستجوگر 👈 جایی که فرد حس میکنه پاسخ قبلی به سوالاش کافی نیست و به تنهایی میرسه.
❓شروع پرسشگری از دنیا (جای من کجاست؟ آرزوم چیه؟ رنج ام چیه؟) و سوالاش تا رسیدن به حقیقت ادامه داره.
.
3️⃣ جنگنجو 👈 حالا که در مرحله جستجوگر، جستجو کردیم و فهمیدیم چی میخواهیم حالا باید بجنگیم و به دستش بیاریم.
👊هر چقدر ما مسیر جستجو رو بهتر طی کرده باشیم وقتی مبارزه میکنیم نیاز به خشونت کمتری برای به دست آوردن اهدافمون داریم.
🙂 مزیت اینکه جستجوگر قبل از جنگجو هست اینه که :
☝دلایل مبارزه مون رو میفهمیم ینی اینکه ما دقیقا از زندگی چی میخواهیم.
✌و اینکه اصول و قواعد رزم و مبارزه رو بهمون یاد میده.
💪ما در جستجو به اصولی میرسیم و در مرحله جنگجو این اصول رو محقق میکنیم.
.
4️⃣حامی 👈 بخشیدن چیزهایی که با رنج به دست آوردیم.
.
5️⃣ بالغ معصوم 👈 فرقش با کودک معصوم اینه کودک معصوم انتظار داره بهشت رو هدیه بگیره ولی بالغ معصوم بهشت رو میسازه.
و تمامی رنج هایی که از ابتدای سفر تا به اینجا کشیده باعث میشه که بتونه پدیده ها رو نامگذاری کنه و بر اساس اون تعیین شون کنه.
🥳مزیت اینکه اول جنگنجو هست بعد حامی اینه که ما با اختیار و از روی قدرت میبخشیم.
.
6️⃣جادوگر 👈 با اراده خود دچار هبوط انتخابی میشه و از بهشتی که خودش ساخته بیرون میاد و وارد دنیای رنجِ آدما میشه و دنیا رو برای دیگران جای بهتری میکنه.
.
#مجتبی_شکوری #نقشه_راه #کتاب #کتاب_باز #سروش_صحت # بالغ #شخصیت #روانشناسی_شخصیت #روان_شناسی

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید