نمکدون - .📌شایسته اما بدشانس.🔴اینکه همه با تلاش کردن میتونن از فقر خودشون کم کنند پس حمایت از فقرا پاداش دادن به شکست هست، اندیشه نادرستی هست..و همچنین یک باور غلط در روان شناسی مثبت اندیشی اینه که اگه کسی فقیر به دنیا بیاد گناه خودش نیست اما اگه فقیر از دنیا بره خودش مقصره در حالیکه عوامل زیادی(مثل ژن خوب، وابستگی به استعدادهای ناپایدار، شانس) غیر از تلاش ما در این فقر موثر هست.پس فرض اینکه هرکس تلاش کنه قطعا به موفقیت میرسه باید با تردید بهش نگاه کرد..شایسته سالاری به معنای واقعی هیچ وقت محقق نشده به دلیل ژن خوب ،و همین ژن خوب قرن هاست به آدمها کمک کرده که بیشتر از توانایی هاشون موفق باشند.(تجربه یک مصاحبه کاری)در دنیایی که شایسته ها (که شاید واقعا شایسته نیستند) دیده میشن هنر فرصتی ست تا بقیه مردم دیده بشن..🔴اگه کسی قرار به جایگاه و موقعیتی برسه باید شرم نسبت به موقعیت فعلی اش رو کنار بذاره این شخص هم فقر داره هم شرم نسبت به فقرش و عواملی مثل توزیع نابرابر و تصادفی استعداد، ثروت و موفقیت باعث این شرم شده که در همه جوامع هست و این امری طبیعیست..#مجتبی_شکوری #فقر #ثروت #شایسته_سالاری _ژن_خوب #موفقیت #تلاش #کار #روانشناسی #فصل_سوم_قسمت_چهارم نمکدون - .📌شایسته اما بدشانس.🔴اینکه همه با تلاش کردن میتونن از فقر خودشون کم کنند پس حمایت از فقرا پاداش دادن به شکست هست، اندیشه نادرستی هست..و همچنین یک باور غلط در روان شناسی مثبت اندیشی اینه که اگه کسی فقیر به دنیا بیاد گناه خودش نیست اما اگه فقیر از دنیا بره خودش مقصره در حالیکه عوامل زیادی(مثل ژن خوب، وابستگی به استعدادهای ناپایدار، شانس) غیر از تلاش ما در این فقر موثر هست.پس فرض اینکه هرکس تلاش کنه قطعا به موفقیت میرسه باید با تردید بهش نگاه کرد..شایسته سالاری به معنای واقعی هیچ وقت محقق نشده به دلیل ژن خوب ،و همین ژن خوب قرن هاست به آدمها کمک کرده که بیشتر از توانایی هاشون موفق باشند.(تجربه یک مصاحبه کاری)در دنیایی که شایسته ها (که شاید واقعا شایسته نیستند) دیده میشن هنر فرصتی ست تا بقیه مردم دیده بشن..🔴اگه کسی قرار به جایگاه و موقعیتی برسه باید شرم نسبت به موقعیت فعلی اش رو کنار بذاره این شخص هم فقر داره هم شرم نسبت به فقرش و عواملی مثل توزیع نابرابر و تصادفی استعداد، ثروت و موفقیت باعث این شرم شده که در همه جوامع هست و این امری طبیعیست..#مجتبی_شکوری #فقر #ثروت #شایسته_سالاری _ژن_خوب #موفقیت #تلاش #کار #روانشناسی #فصل_سوم_قسمت_چهارم نمکدون - .📌شایسته اما بدشانس.🔴اینکه همه با تلاش کردن میتونن از فقر خودشون کم کنند پس حمایت از فقرا پاداش دادن به شکست هست، اندیشه نادرستی هست..و همچنین یک باور غلط در روان شناسی مثبت اندیشی اینه که اگه کسی فقیر به دنیا بیاد گناه خودش نیست اما اگه فقیر از دنیا بره خودش مقصره در حالیکه عوامل زیادی(مثل ژن خوب، وابستگی به استعدادهای ناپایدار، شانس) غیر از تلاش ما در این فقر موثر هست.پس فرض اینکه هرکس تلاش کنه قطعا به موفقیت میرسه باید با تردید بهش نگاه کرد..شایسته سالاری به معنای واقعی هیچ وقت محقق نشده به دلیل ژن خوب ،و همین ژن خوب قرن هاست به آدمها کمک کرده که بیشتر از توانایی هاشون موفق باشند.(تجربه یک مصاحبه کاری)در دنیایی که شایسته ها (که شاید واقعا شایسته نیستند) دیده میشن هنر فرصتی ست تا بقیه مردم دیده بشن..🔴اگه کسی قرار به جایگاه و موقعیتی برسه باید شرم نسبت به موقعیت فعلی اش رو کنار بذاره این شخص هم فقر داره هم شرم نسبت به فقرش و عواملی مثل توزیع نابرابر و تصادفی استعداد، ثروت و موفقیت باعث این شرم شده که در همه جوامع هست و این امری طبیعیست..#مجتبی_شکوری #فقر #ثروت #شایسته_سالاری _ژن_خوب #موفقیت #تلاش #کار #روانشناسی #فصل_سوم_قسمت_چهارم
.
📌شایسته اما بدشانس
.
🔴اینکه همه با تلاش کردن میتونن از فقر خودشون کم کنند پس حمایت از فقرا پاداش دادن به شکست هست، اندیشه نادرستی هست.
.
و همچنین یک باور غلط در روان شناسی مثبت اندیشی اینه که اگه کسی فقیر به دنیا بیاد گناه خودش نیست اما اگه فقیر از دنیا بره خودش مقصره در حالیکه عوامل زیادی(مثل ژن خوب، وابستگی به استعدادهای ناپایدار، شانس) غیر از تلاش ما در این فقر موثر هست.
پس فرض اینکه هرکس تلاش کنه قطعا به موفقیت میرسه باید با تردید بهش نگاه کرد.
.
شایسته سالاری به معنای واقعی هیچ وقت محقق نشده به دلیل ژن خوب ،و همین ژن خوب قرن هاست به آدمها کمک کرده که بیشتر از توانایی هاشون موفق باشند.(تجربه یک مصاحبه کاری)
در دنیایی که شایسته ها (که شاید واقعا شایسته نیستند) دیده میشن هنر فرصتی ست تا بقیه مردم دیده بشن.
.
🔴اگه کسی قرار به جایگاه و موقعیتی برسه باید شرم نسبت به موقعیت فعلی اش رو کنار بذاره این شخص هم فقر داره هم شرم نسبت به فقرش و عواملی مثل توزیع نابرابر و تصادفی استعداد، ثروت و موفقیت باعث این شرم شده که در همه جوامع هست و این امری طبیعیست.
.
#مجتبی_شکوری #فقر #ثروت #شایسته_سالاری _ژن_خوب #موفقیت #تلاش #کار #روانشناسی #فصل_سوم_قسمت_چهارم

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید