نمکدون - .📌ترسناک ترین بیماری جهان.🔴من مجتبی شکوری هستم، یک معلمامروز میخوام راجع به این حرف بزنم که چه چیزهایی از افسردگی یاد گرفتم؛.1️⃣ما اصلا افسردگی رو زیاد جدی نمیگیریم. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که افسردگی شایع ترین بیماری قرن ماست..2️⃣احساسات دوگانه و بحران هویتی که در افسردگی دچارش شده بودم اینکه اگه من اون آدم قوی نیستم پس کی ام..3️⃣ما توی توصیف افسردگی خیلی ضعیف هستیم..4️⃣افسردگی متضاد خوشبختی یا خوشحالی نیست، افسردگی متضاد شور زندگیست..5️⃣دنیا با آدمهای افسرده خیلی بی رحم هست..6️⃣انکار افسردگی کمکی به حلش نمیکنه و ما باید چشم در چشم افسردگی بدوزیم..7️⃣نیروی واقعی این نیست که ضعفی نداشته باشیم اینه که با وجود ضعف هامون بتونیم سرپا بایستیم و این شجاعت واقعیست..#مجتبی_شکوری #شبکه_سه #اتفاق #افسردگی #شبکه_های_مجازی #حال_خوب #روانشناسی #سازمان_بهداشت_جهانی #بیماری #بحران_هویت #شجاعت #ضعف نمکدون - .📌ترسناک ترین بیماری جهان.🔴من مجتبی شکوری هستم، یک معلمامروز میخوام راجع به این حرف بزنم که چه چیزهایی از افسردگی یاد گرفتم؛.1️⃣ما اصلا افسردگی رو زیاد جدی نمیگیریم. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که افسردگی شایع ترین بیماری قرن ماست..2️⃣احساسات دوگانه و بحران هویتی که در افسردگی دچارش شده بودم اینکه اگه من اون آدم قوی نیستم پس کی ام..3️⃣ما توی توصیف افسردگی خیلی ضعیف هستیم..4️⃣افسردگی متضاد خوشبختی یا خوشحالی نیست، افسردگی متضاد شور زندگیست..5️⃣دنیا با آدمهای افسرده خیلی بی رحم هست..6️⃣انکار افسردگی کمکی به حلش نمیکنه و ما باید چشم در چشم افسردگی بدوزیم..7️⃣نیروی واقعی این نیست که ضعفی نداشته باشیم اینه که با وجود ضعف هامون بتونیم سرپا بایستیم و این شجاعت واقعیست..#مجتبی_شکوری #شبکه_سه #اتفاق #افسردگی #شبکه_های_مجازی #حال_خوب #روانشناسی #سازمان_بهداشت_جهانی #بیماری #بحران_هویت #شجاعت #ضعف نمکدون - .📌ترسناک ترین بیماری جهان.🔴من مجتبی شکوری هستم، یک معلمامروز میخوام راجع به این حرف بزنم که چه چیزهایی از افسردگی یاد گرفتم؛.1️⃣ما اصلا افسردگی رو زیاد جدی نمیگیریم. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که افسردگی شایع ترین بیماری قرن ماست..2️⃣احساسات دوگانه و بحران هویتی که در افسردگی دچارش شده بودم اینکه اگه من اون آدم قوی نیستم پس کی ام..3️⃣ما توی توصیف افسردگی خیلی ضعیف هستیم..4️⃣افسردگی متضاد خوشبختی یا خوشحالی نیست، افسردگی متضاد شور زندگیست..5️⃣دنیا با آدمهای افسرده خیلی بی رحم هست..6️⃣انکار افسردگی کمکی به حلش نمیکنه و ما باید چشم در چشم افسردگی بدوزیم..7️⃣نیروی واقعی این نیست که ضعفی نداشته باشیم اینه که با وجود ضعف هامون بتونیم سرپا بایستیم و این شجاعت واقعیست..#مجتبی_شکوری #شبکه_سه #اتفاق #افسردگی #شبکه_های_مجازی #حال_خوب #روانشناسی #سازمان_بهداشت_جهانی #بیماری #بحران_هویت #شجاعت #ضعف
.
📌ترسناک ترین بیماری جهان
.
🔴من مجتبی شکوری هستم، یک معلم
امروز میخوام راجع به این حرف بزنم که چه چیزهایی از افسردگی یاد گرفتم؛
.
1️⃣ما اصلا افسردگی رو زیاد جدی نمیگیریم. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که افسردگی شایع ترین بیماری قرن ماست.
.
2️⃣احساسات دوگانه و بحران هویتی که در افسردگی دچارش شده بودم اینکه اگه من اون آدم قوی نیستم پس کی ام.
.
3️⃣ما توی توصیف افسردگی خیلی ضعیف هستیم.
.
4️⃣افسردگی متضاد خوشبختی یا خوشحالی نیست، افسردگی متضاد شور زندگیست.
.
5️⃣دنیا با آدمهای افسرده خیلی بی رحم هست.
.
6️⃣انکار افسردگی کمکی به حلش نمیکنه و ما باید چشم در چشم افسردگی بدوزیم.
.
7️⃣نیروی واقعی این نیست که ضعفی نداشته باشیم اینه که با وجود ضعف هامون بتونیم سرپا بایستیم و این شجاعت واقعیست.
.
#مجتبی_شکوری #شبکه_سه #اتفاق #افسردگی #شبکه_های_مجازی #حال_خوب #روانشناسی #سازمان_بهداشت_جهانی #بیماری #بحران_هویت #شجاعت #ضعف

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید