نمکدون - .📍شما نابغه اید1️⃣در مدارس فقط دو هوش حفظی و ریاضی مهمه و همه دانش آموزان رو بر اساس همین متر میسنجیم.2️⃣در حالی که خلاقیت، عزت نفس، انعطاف پذیری، همدلی رو که در وجودشون هست رو میکشیم و از بین میبریم.3️⃣ما ۳۴ تا هوش داریم در کتاب کشف توانمندی ها هم دوتا قانون بیان شده اول اینکه هیچکس نیست که ۳۴ تا هوش اش فوق العاده باشه و دوم اینکه هیچکس نیست که از این ۳۴ تا هوش حداقل در ۵ تاش نابغه نباشه.4️⃣مدارس بر اساس "تنوع" طراحی نشدن، بر اساس "انطباق" طراحی شدن آدما متنوع اند (درونگرا، برونگرا، عاطفی و...) ما فقط یک تیپ ایده آل داریم که همون بچه های آروم ردیف اول اند و میگیم همه باید شبیه اون باشن به هر قیمت.و🧑‍🏫 من معلم شدم تا با همین تفکر بجنگم..5️⃣ 5 کتاب در این بخش(فصل_دوم_قسمت_اول) معرفی شده که در هایلایت های پیج با عنوان "فصل دوم کتاب باز" بارگذاری شده..📚کتاب معرفی شده: "کشف توانمندی ها" از مارکوس باکینکهام و دکتر دونالد کلیفتون.📌کتاب "کشف توانمندی ها" رو خوندید؟برداشتتون رو برام بنویسید.#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #کتاب #فصل_دوم_قسمت_اول #کشف_توانمندیها #مدرسه #هوش نمکدون - .📍شما نابغه اید1️⃣در مدارس فقط دو هوش حفظی و ریاضی مهمه و همه دانش آموزان رو بر اساس همین متر میسنجیم.2️⃣در حالی که خلاقیت، عزت نفس، انعطاف پذیری، همدلی رو که در وجودشون هست رو میکشیم و از بین میبریم.3️⃣ما ۳۴ تا هوش داریم در کتاب کشف توانمندی ها هم دوتا قانون بیان شده اول اینکه هیچکس نیست که ۳۴ تا هوش اش فوق العاده باشه و دوم اینکه هیچکس نیست که از این ۳۴ تا هوش حداقل در ۵ تاش نابغه نباشه.4️⃣مدارس بر اساس "تنوع" طراحی نشدن، بر اساس "انطباق" طراحی شدن آدما متنوع اند (درونگرا، برونگرا، عاطفی و...) ما فقط یک تیپ ایده آل داریم که همون بچه های آروم ردیف اول اند و میگیم همه باید شبیه اون باشن به هر قیمت.و🧑‍🏫 من معلم شدم تا با همین تفکر بجنگم..5️⃣ 5 کتاب در این بخش(فصل_دوم_قسمت_اول) معرفی شده که در هایلایت های پیج با عنوان "فصل دوم کتاب باز" بارگذاری شده..📚کتاب معرفی شده: "کشف توانمندی ها" از مارکوس باکینکهام و دکتر دونالد کلیفتون.📌کتاب "کشف توانمندی ها" رو خوندید؟برداشتتون رو برام بنویسید.#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #کتاب #فصل_دوم_قسمت_اول #کشف_توانمندیها #مدرسه #هوش نمکدون - .📍شما نابغه اید1️⃣در مدارس فقط دو هوش حفظی و ریاضی مهمه و همه دانش آموزان رو بر اساس همین متر میسنجیم.2️⃣در حالی که خلاقیت، عزت نفس، انعطاف پذیری، همدلی رو که در وجودشون هست رو میکشیم و از بین میبریم.3️⃣ما ۳۴ تا هوش داریم در کتاب کشف توانمندی ها هم دوتا قانون بیان شده اول اینکه هیچکس نیست که ۳۴ تا هوش اش فوق العاده باشه و دوم اینکه هیچکس نیست که از این ۳۴ تا هوش حداقل در ۵ تاش نابغه نباشه.4️⃣مدارس بر اساس "تنوع" طراحی نشدن، بر اساس "انطباق" طراحی شدن آدما متنوع اند (درونگرا، برونگرا، عاطفی و...) ما فقط یک تیپ ایده آل داریم که همون بچه های آروم ردیف اول اند و میگیم همه باید شبیه اون باشن به هر قیمت.و🧑‍🏫 من معلم شدم تا با همین تفکر بجنگم..5️⃣ 5 کتاب در این بخش(فصل_دوم_قسمت_اول) معرفی شده که در هایلایت های پیج با عنوان "فصل دوم کتاب باز" بارگذاری شده..📚کتاب معرفی شده: "کشف توانمندی ها" از مارکوس باکینکهام و دکتر دونالد کلیفتون.📌کتاب "کشف توانمندی ها" رو خوندید؟برداشتتون رو برام بنویسید.#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #کتاب #فصل_دوم_قسمت_اول #کشف_توانمندیها #مدرسه #هوش
.
📍شما نابغه اید
1️⃣در مدارس فقط دو هوش حفظی و ریاضی مهمه و همه دانش آموزان رو بر اساس همین متر میسنجیم.
2️⃣در حالی که خلاقیت، عزت نفس، انعطاف پذیری، همدلی رو که در وجودشون هست رو میکشیم و از بین میبریم.
3️⃣ما ۳۴ تا هوش داریم در کتاب کشف توانمندی ها هم دوتا قانون بیان شده اول اینکه هیچکس نیست که ۳۴ تا هوش اش فوق العاده باشه و دوم اینکه هیچکس نیست که از این ۳۴ تا هوش حداقل در ۵ تاش نابغه نباشه.
4️⃣مدارس بر اساس "تنوع" طراحی نشدن، بر اساس "انطباق" طراحی شدن
آدما متنوع اند (درونگرا، برونگرا، عاطفی و...) ما فقط یک تیپ ایده آل داریم که همون بچه های آروم ردیف اول اند و میگیم همه باید شبیه اون باشن به هر قیمت.
و
🧑‍🏫 من معلم شدم تا با همین تفکر بجنگم.
.
5️⃣ 5 کتاب در این بخش(فصل_دوم_قسمت_اول) معرفی شده که در هایلایت های پیج با عنوان "فصل دوم کتاب باز" بارگذاری شده.
.
📚کتاب معرفی شده: "کشف توانمندی ها" از مارکوس باکینکهام و دکتر دونالد کلیفتون
.
📌کتاب "کشف توانمندی ها" رو خوندید؟
برداشتتون رو برام بنویسید.
#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #کتاب #فصل_دوم_قسمت_اول #کشف_توانمندیها #مدرسه #هوش

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید