نمکدون - .🧠نیمکره راست را میکشیم!1⃣ ما دو گزاره داریم؛اول اینکه: از عصر اطلاعاتی به عصر مفهومی وارد میشیم و دوم اینکه: مغز ما دونیمکره داره که هر کدوم خاصیت متفاوتی دارهدر نتیجه از عصری که نیمکره چپ (منطقی)سیطره داره داریم وارد دنیایی میشیم که نیمکره راست(شهودی) سیطره داره.2⃣نیمکره راست ما، مزیت ذهن انسان نسبت به کامپیوترهاست.3⃣شیش حس که در نیمکره راست داره از بین میره و باید بهش توجه ویژه داشت تا بسیاری از مشکلات انسان حل بشه:طراحی.داستان.همنوایی.همدلی.بازی.معنا🔆تقویت "حس" طراحی در عصر مفهومی: مثلا "بیژامه" در طراحی یک رستوران چه نقشی میتونه داشته باشه◀️ تم ،نقاشی بیژامه بر روی میز ها یا ظرف سرو باشه یا گارسون با بیژامه غذا بیاره😉🔆تقویت "حس" داستان در عصر مفهومی: با کمک داستان میتونیم دنیا رو درک و توصیف کنیم و داستان برای فهم جهان هست.مثلا میتونیم گروهی داستان بسازیم من بگم "در یک عصر پاییزی تو بگی در یک عصر پاییزی در کلبه چوبی ..."هر نفر داستان رو تکمیل کنه با احترام به داستان قبلی.🔆تقویت حس "بازی" در عصر مفهومی: قطب مخالف بازی افسردگی هست .🔆تقویت حس "معنا" در عصر مفهومی: در یک دیوانه خانه که همه مشتاق تماشای فوتبال بودن ،تلویزیون رو سرپرست خاموش کرد یکی از دیونه ها به تلویزیون خاموش نگاه میکرد و گزارش بازی رو انجام میداد کم کم بقیه دوستاش هم اضافه شدن. ⁉️سوال من ازتون اینه که کدام معلم شما رو زیر و رو کرده؟برام توصیفش کنید؟چه کرده؟ نمکدون - .🧠نیمکره راست را میکشیم!1⃣ ما دو گزاره داریم؛اول اینکه: از عصر اطلاعاتی به عصر مفهومی وارد میشیم و دوم اینکه: مغز ما دونیمکره داره که هر کدوم خاصیت متفاوتی دارهدر نتیجه از عصری که نیمکره چپ (منطقی)سیطره داره داریم وارد دنیایی میشیم که نیمکره راست(شهودی) سیطره داره.2⃣نیمکره راست ما، مزیت ذهن انسان نسبت به کامپیوترهاست.3⃣شیش حس که در نیمکره راست داره از بین میره و باید بهش توجه ویژه داشت تا بسیاری از مشکلات انسان حل بشه:طراحی.داستان.همنوایی.همدلی.بازی.معنا🔆تقویت "حس" طراحی در عصر مفهومی: مثلا "بیژامه" در طراحی یک رستوران چه نقشی میتونه داشته باشه◀️ تم ،نقاشی بیژامه بر روی میز ها یا ظرف سرو باشه یا گارسون با بیژامه غذا بیاره😉🔆تقویت "حس" داستان در عصر مفهومی: با کمک داستان میتونیم دنیا رو درک و توصیف کنیم و داستان برای فهم جهان هست.مثلا میتونیم گروهی داستان بسازیم من بگم "در یک عصر پاییزی تو بگی در یک عصر پاییزی در کلبه چوبی ..."هر نفر داستان رو تکمیل کنه با احترام به داستان قبلی.🔆تقویت حس "بازی" در عصر مفهومی: قطب مخالف بازی افسردگی هست .🔆تقویت حس "معنا" در عصر مفهومی: در یک دیوانه خانه که همه مشتاق تماشای فوتبال بودن ،تلویزیون رو سرپرست خاموش کرد یکی از دیونه ها به تلویزیون خاموش نگاه میکرد و گزارش بازی رو انجام میداد کم کم بقیه دوستاش هم اضافه شدن. ⁉️سوال من ازتون اینه که کدام معلم شما رو زیر و رو کرده؟برام توصیفش کنید؟چه کرده؟ نمکدون - .🧠نیمکره راست را میکشیم!1⃣ ما دو گزاره داریم؛اول اینکه: از عصر اطلاعاتی به عصر مفهومی وارد میشیم و دوم اینکه: مغز ما دونیمکره داره که هر کدوم خاصیت متفاوتی دارهدر نتیجه از عصری که نیمکره چپ (منطقی)سیطره داره داریم وارد دنیایی میشیم که نیمکره راست(شهودی) سیطره داره.2⃣نیمکره راست ما، مزیت ذهن انسان نسبت به کامپیوترهاست.3⃣شیش حس که در نیمکره راست داره از بین میره و باید بهش توجه ویژه داشت تا بسیاری از مشکلات انسان حل بشه:طراحی.داستان.همنوایی.همدلی.بازی.معنا🔆تقویت "حس" طراحی در عصر مفهومی: مثلا "بیژامه" در طراحی یک رستوران چه نقشی میتونه داشته باشه◀️ تم ،نقاشی بیژامه بر روی میز ها یا ظرف سرو باشه یا گارسون با بیژامه غذا بیاره😉🔆تقویت "حس" داستان در عصر مفهومی: با کمک داستان میتونیم دنیا رو درک و توصیف کنیم و داستان برای فهم جهان هست.مثلا میتونیم گروهی داستان بسازیم من بگم "در یک عصر پاییزی تو بگی در یک عصر پاییزی در کلبه چوبی ..."هر نفر داستان رو تکمیل کنه با احترام به داستان قبلی.🔆تقویت حس "بازی" در عصر مفهومی: قطب مخالف بازی افسردگی هست .🔆تقویت حس "معنا" در عصر مفهومی: در یک دیوانه خانه که همه مشتاق تماشای فوتبال بودن ،تلویزیون رو سرپرست خاموش کرد یکی از دیونه ها به تلویزیون خاموش نگاه میکرد و گزارش بازی رو انجام میداد کم کم بقیه دوستاش هم اضافه شدن. ⁉️سوال من ازتون اینه که کدام معلم شما رو زیر و رو کرده؟برام توصیفش کنید؟چه کرده؟
.
🧠نیمکره راست را میکشیم!
1⃣ ما دو گزاره داریم؛
اول اینکه: از عصر اطلاعاتی به عصر مفهومی وارد میشیم و
دوم اینکه: مغز ما دونیمکره داره که هر کدوم خاصیت متفاوتی داره
در نتیجه از عصری که نیمکره چپ (منطقی)سیطره داره
داریم وارد دنیایی میشیم که نیمکره راست(شهودی) سیطره داره.
2⃣نیمکره راست ما، مزیت ذهن انسان نسبت به کامپیوترهاست.
3⃣شیش حس که در نیمکره راست داره از بین میره و باید بهش توجه ویژه داشت تا بسیاری از مشکلات انسان حل بشه:
طراحی.داستان.همنوایی.همدلی.بازی.معنا
🔆تقویت "حس" طراحی در عصر مفهومی: مثلا "بیژامه" در طراحی یک رستوران چه نقشی میتونه داشته باشه◀️ تم ،نقاشی بیژامه بر روی میز ها یا ظرف سرو باشه یا گارسون با بیژامه غذا بیاره😉
🔆تقویت "حس" داستان در عصر مفهومی: با کمک داستان میتونیم دنیا رو درک و توصیف کنیم و داستان برای فهم جهان هست.
مثلا میتونیم گروهی داستان بسازیم من بگم "در یک عصر پاییزی
تو بگی در یک عصر پاییزی در کلبه چوبی ..."
هر نفر داستان رو تکمیل کنه با احترام به داستان قبلی.
🔆تقویت حس "بازی" در عصر مفهومی: قطب مخالف بازی افسردگی هست .
🔆تقویت حس "معنا" در عصر مفهومی: در یک دیوانه خانه که همه مشتاق تماشای فوتبال بودن ،تلویزیون رو سرپرست خاموش کرد
یکی از دیونه ها به تلویزیون خاموش نگاه میکرد و گزارش بازی رو انجام میداد کم کم بقیه دوستاش هم اضافه شدن.

⁉️سوال من ازتون اینه که کدام معلم شما رو زیر و رو کرده؟برام توصیفش کنید؟چه کرده؟

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید