نمکدون - 📌خودشیفتگی⁣گروه‌اول از خودشیفتگان:⁣- خودشیفتگان قلدرمآب: ⁣خودشیفتگان قلدرمآب به هزینه دیگران می برند...⁣⁣💠خودشیفتگان قلدرمآب درگیر یک رقابت تمام‌نشدنی هستند که در واقع بیشترین انرژی عاطفی رو ازشون می گیره؛ این افراد از این جنگ‌مدام‌خسته اند... از صداهایی که لحظه ای در ذهنشون ساکت نمیشه، از این دادگاه ذهنی ای که هر روز تشکیل میشه و حکم به پیروزی و‌شکست میده و با شناخت این شرم و توقف این رقابت جویی همیشگی میشه به آرامش بیشتری رسید.⁣آیا این رقابت ها شمارو به آرامش رسونده؟ حتی لحظه ای بوده که بگید اینجا دیگه‌خوبه و از ادامه دست بردارید؟⁣⁣🔅آنچه در این ویدیو از آقای دکتر مجتبی شکوری بیشتر با شما باشتراک گذاشته میشه برگرفته از کتاب خودشیفته ای که می شناسی به قلم جوزف بارگو، با ترجمه کوروش‌کامیاب و از انتشارات کرگدن است.#مجتبی_شکوری #خودشیفتگی #کتاب_باز #کتاب #سروش_صحت #مسعود_کاریان نمکدون - 📌خودشیفتگی⁣گروه‌اول از خودشیفتگان:⁣- خودشیفتگان قلدرمآب: ⁣خودشیفتگان قلدرمآب به هزینه دیگران می برند...⁣⁣💠خودشیفتگان قلدرمآب درگیر یک رقابت تمام‌نشدنی هستند که در واقع بیشترین انرژی عاطفی رو ازشون می گیره؛ این افراد از این جنگ‌مدام‌خسته اند... از صداهایی که لحظه ای در ذهنشون ساکت نمیشه، از این دادگاه ذهنی ای که هر روز تشکیل میشه و حکم به پیروزی و‌شکست میده و با شناخت این شرم و توقف این رقابت جویی همیشگی میشه به آرامش بیشتری رسید.⁣آیا این رقابت ها شمارو به آرامش رسونده؟ حتی لحظه ای بوده که بگید اینجا دیگه‌خوبه و از ادامه دست بردارید؟⁣⁣🔅آنچه در این ویدیو از آقای دکتر مجتبی شکوری بیشتر با شما باشتراک گذاشته میشه برگرفته از کتاب خودشیفته ای که می شناسی به قلم جوزف بارگو، با ترجمه کوروش‌کامیاب و از انتشارات کرگدن است.#مجتبی_شکوری #خودشیفتگی #کتاب_باز #کتاب #سروش_صحت #مسعود_کاریان نمکدون - 📌خودشیفتگی⁣گروه‌اول از خودشیفتگان:⁣- خودشیفتگان قلدرمآب: ⁣خودشیفتگان قلدرمآب به هزینه دیگران می برند...⁣⁣💠خودشیفتگان قلدرمآب درگیر یک رقابت تمام‌نشدنی هستند که در واقع بیشترین انرژی عاطفی رو ازشون می گیره؛ این افراد از این جنگ‌مدام‌خسته اند... از صداهایی که لحظه ای در ذهنشون ساکت نمیشه، از این دادگاه ذهنی ای که هر روز تشکیل میشه و حکم به پیروزی و‌شکست میده و با شناخت این شرم و توقف این رقابت جویی همیشگی میشه به آرامش بیشتری رسید.⁣آیا این رقابت ها شمارو به آرامش رسونده؟ حتی لحظه ای بوده که بگید اینجا دیگه‌خوبه و از ادامه دست بردارید؟⁣⁣🔅آنچه در این ویدیو از آقای دکتر مجتبی شکوری بیشتر با شما باشتراک گذاشته میشه برگرفته از کتاب خودشیفته ای که می شناسی به قلم جوزف بارگو، با ترجمه کوروش‌کامیاب و از انتشارات کرگدن است.#مجتبی_شکوری #خودشیفتگی #کتاب_باز #کتاب #سروش_صحت #مسعود_کاریان
📌خودشیفتگی⁣
گروه‌اول از خودشیفتگان:⁣
- خودشیفتگان قلدرمآب: ⁣
خودشیفتگان قلدرمآب به هزینه دیگران می برند...⁣

💠خودشیفتگان قلدرمآب درگیر یک رقابت تمام‌نشدنی هستند که در واقع بیشترین انرژی عاطفی رو ازشون می گیره؛ این افراد از این جنگ‌مدام‌خسته اند... از صداهایی که لحظه ای در ذهنشون ساکت نمیشه، از این دادگاه ذهنی ای که هر روز تشکیل میشه و حکم به پیروزی و‌شکست میده و با شناخت این شرم و توقف این رقابت جویی همیشگی میشه به آرامش بیشتری رسید.⁣
آیا این رقابت ها شمارو به آرامش رسونده؟ حتی لحظه ای بوده که بگید اینجا دیگه‌خوبه و از ادامه دست بردارید؟⁣

🔅آنچه در این ویدیو از آقای دکتر مجتبی شکوری بیشتر با شما باشتراک گذاشته میشه برگرفته از کتاب خودشیفته ای که می شناسی به قلم جوزف بارگو، با ترجمه کوروش‌کامیاب و از انتشارات کرگدن است.
#مجتبی_شکوری #خودشیفتگی #کتاب_باز #کتاب #سروش_صحت #مسعود_کاریان

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید