نمکدون - هرگز کسی چیزی عمیق نگفته و ننوشته مگر اینکه از ترک های روحش، نوری به بیرون تابیده؛ خدا از قلب های شکسته، از لای ترک‌ها، به بیرون می تابه.#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #درد #مسعود_کاریان نمکدون - هرگز کسی چیزی عمیق نگفته و ننوشته مگر اینکه از ترک های روحش، نوری به بیرون تابیده؛ خدا از قلب های شکسته، از لای ترک‌ها، به بیرون می تابه.#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #درد #مسعود_کاریان نمکدون - هرگز کسی چیزی عمیق نگفته و ننوشته مگر اینکه از ترک های روحش، نوری به بیرون تابیده؛ خدا از قلب های شکسته، از لای ترک‌ها، به بیرون می تابه.#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #درد #مسعود_کاریان
هرگز کسی چیزی عمیق نگفته و ننوشته مگر اینکه از ترک های روحش، نوری به بیرون تابیده؛ خدا از قلب های شکسته، از لای ترک‌ها، به بیرون می تابه.
#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #درد #مسعود_کاریان

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید