نمکدون - 📌داستانی واقعی: خدا هست...رسیده ام به خدایـی کــه اقتباسی نیست⁣شریعتی که در آن حکم ها قیاسی نیست⁣خدا کســــی است کـــه باید بــــه دیدنش بروی⁣خدا کسی که از آن سخت می هراسی نیست⁣به عیب پوشی و بخشایش خدا سوگند⁣خطا نکردن ما غیـــــر ناسپاسی نیست⁣به فکر هیـچ کسی جز خودت مباش ای دل⁣که خودشناسی تو جز خداشناسی نیست⁣دل از سیاست اهل ریـــا بکن، خود باش⁣هوای مملکت عاشقان سیاسی نیست⁣⁣⁣ ♥️‌‌‏¨˜°ºðفاضل نظری𺰘¨♥️⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣#مجتبی_شکوری#مسعود_کارمان #خدا #دانشگاه#کنکور#مادر#مکه#مدرسه نمکدون - 📌داستانی واقعی: خدا هست...رسیده ام به خدایـی کــه اقتباسی نیست⁣شریعتی که در آن حکم ها قیاسی نیست⁣خدا کســــی است کـــه باید بــــه دیدنش بروی⁣خدا کسی که از آن سخت می هراسی نیست⁣به عیب پوشی و بخشایش خدا سوگند⁣خطا نکردن ما غیـــــر ناسپاسی نیست⁣به فکر هیـچ کسی جز خودت مباش ای دل⁣که خودشناسی تو جز خداشناسی نیست⁣دل از سیاست اهل ریـــا بکن، خود باش⁣هوای مملکت عاشقان سیاسی نیست⁣⁣⁣ ♥️‌‌‏¨˜°ºðفاضل نظری𺰘¨♥️⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣#مجتبی_شکوری#مسعود_کارمان #خدا #دانشگاه#کنکور#مادر#مکه#مدرسه نمکدون - 📌داستانی واقعی: خدا هست...رسیده ام به خدایـی کــه اقتباسی نیست⁣شریعتی که در آن حکم ها قیاسی نیست⁣خدا کســــی است کـــه باید بــــه دیدنش بروی⁣خدا کسی که از آن سخت می هراسی نیست⁣به عیب پوشی و بخشایش خدا سوگند⁣خطا نکردن ما غیـــــر ناسپاسی نیست⁣به فکر هیـچ کسی جز خودت مباش ای دل⁣که خودشناسی تو جز خداشناسی نیست⁣دل از سیاست اهل ریـــا بکن، خود باش⁣هوای مملکت عاشقان سیاسی نیست⁣⁣⁣ ♥️‌‌‏¨˜°ºðفاضل نظری𺰘¨♥️⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣#مجتبی_شکوری#مسعود_کارمان #خدا #دانشگاه#کنکور#مادر#مکه#مدرسه
📌داستانی واقعی: خدا هست...
رسیده ام به خدایـی کــه اقتباسی نیست⁣
شریعتی که در آن حکم ها قیاسی نیست⁣
خدا کســــی است کـــه باید بــــه دیدنش بروی⁣
خدا کسی که از آن سخت می هراسی نیست⁣
به عیب پوشی و بخشایش خدا سوگند⁣
خطا نکردن ما غیـــــر ناسپاسی نیست⁣
به فکر هیـچ کسی جز خودت مباش ای دل⁣
که خودشناسی تو جز خداشناسی نیست⁣
دل از سیاست اهل ریـــا بکن، خود باش⁣
هوای مملکت عاشقان سیاسی نیست⁣

⁣ ♥️‌‌‏¨˜°ºðفاضل نظری𺰘¨♥️⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
#مجتبی_شکوری
#مسعود_کارمان

#خدا
#دانشگاه
#کنکور
#مادر
#مکه
#مدرسه

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید