نمکدون - 📌#مجتبی_شکوری :"حقیقت"، خودش رو به عشق آشکار میکنه... ⁣ ⁣⁣برای فهم حقیقت جهان، ما نیاز به چشمانی عاشق داریم.⁣⁣❌ شاید عقل برای دریافت معرفت زندگی کافی نیست⁣⁣📝 بیشتر آنچه در این ویدیو بیان می شود برگرفته از کتاب: اعتراف⁣ به قلم: لف تالستوی ⁣مترجم: آبتین گلکار ⁣انتشارات: گمان ⁣⁣📚مهمان برنامه کتاب باز: آقای دکتر مجتبی شکور⁣ی📚مجری برنامه کتاب باز: آقای سروش صحت#مجتبی_شکوری #مسعود_کارمان #سروش_صحت #کتاب_باز #حقیقت #افسانه نمکدون - 📌#مجتبی_شکوری :"حقیقت"، خودش رو به عشق آشکار میکنه... ⁣ ⁣⁣برای فهم حقیقت جهان، ما نیاز به چشمانی عاشق داریم.⁣⁣❌ شاید عقل برای دریافت معرفت زندگی کافی نیست⁣⁣📝 بیشتر آنچه در این ویدیو بیان می شود برگرفته از کتاب: اعتراف⁣ به قلم: لف تالستوی ⁣مترجم: آبتین گلکار ⁣انتشارات: گمان ⁣⁣📚مهمان برنامه کتاب باز: آقای دکتر مجتبی شکور⁣ی📚مجری برنامه کتاب باز: آقای سروش صحت#مجتبی_شکوری #مسعود_کارمان #سروش_صحت #کتاب_باز #حقیقت #افسانه نمکدون - 📌#مجتبی_شکوری :"حقیقت"، خودش رو به عشق آشکار میکنه... ⁣ ⁣⁣برای فهم حقیقت جهان، ما نیاز به چشمانی عاشق داریم.⁣⁣❌ شاید عقل برای دریافت معرفت زندگی کافی نیست⁣⁣📝 بیشتر آنچه در این ویدیو بیان می شود برگرفته از کتاب: اعتراف⁣ به قلم: لف تالستوی ⁣مترجم: آبتین گلکار ⁣انتشارات: گمان ⁣⁣📚مهمان برنامه کتاب باز: آقای دکتر مجتبی شکور⁣ی📚مجری برنامه کتاب باز: آقای سروش صحت#مجتبی_شکوری #مسعود_کارمان #سروش_صحت #کتاب_باز #حقیقت #افسانه
📌#مجتبی_شکوری :"حقیقت"، خودش رو به عشق آشکار میکنه... ⁣


برای فهم حقیقت جهان، ما نیاز به چشمانی عاشق داریم.⁣

❌ شاید عقل برای دریافت معرفت زندگی کافی نیست⁣

📝 بیشتر آنچه در این ویدیو بیان می شود برگرفته از کتاب: اعتراف⁣
به قلم: لف تالستوی ⁣
مترجم: آبتین گلکار ⁣
انتشارات: گمان ⁣

📚مهمان برنامه کتاب باز: آقای دکتر مجتبی شکور⁣ی
📚مجری برنامه کتاب باز: آقای سروش صحت
#مجتبی_شکوری #مسعود_کارمان #سروش_صحت #کتاب_باز #حقیقت #افسانه

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید