نمکدون - ⁣⁣📌تلخ و شیرین⁣⁣عجیب ولی واقعی...⁣⁣⁣⁣⁣🔹در لحظه ای که یأس کل قلبتو‌ پر میکنه⁣⁣، در لحظه ای که احساس میکنی خیلی تنهایی⁣... گاهی "یک آرزو‌"میتونه‌نجاتت‌بده...⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ♥️‌‌‏¨˜°ºðمجتبی شکوری𺰘¨♥️⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣#مجتبی_شکوری نمکدون - ⁣⁣📌تلخ و شیرین⁣⁣عجیب ولی واقعی...⁣⁣⁣⁣⁣🔹در لحظه ای که یأس کل قلبتو‌ پر میکنه⁣⁣، در لحظه ای که احساس میکنی خیلی تنهایی⁣... گاهی "یک آرزو‌"میتونه‌نجاتت‌بده...⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ♥️‌‌‏¨˜°ºðمجتبی شکوری𺰘¨♥️⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣#مجتبی_شکوری نمکدون - ⁣⁣📌تلخ و شیرین⁣⁣عجیب ولی واقعی...⁣⁣⁣⁣⁣🔹در لحظه ای که یأس کل قلبتو‌ پر میکنه⁣⁣، در لحظه ای که احساس میکنی خیلی تنهایی⁣... گاهی "یک آرزو‌"میتونه‌نجاتت‌بده...⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ♥️‌‌‏¨˜°ºðمجتبی شکوری𺰘¨♥️⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣#مجتبی_شکوری
⁣⁣
📌تلخ و شیرین⁣⁣
عجیب ولی واقعی...⁣⁣
⁣⁣
⁣🔹در لحظه ای که یأس کل قلبتو‌ پر میکنه⁣⁣، در لحظه ای که احساس میکنی خیلی تنهایی⁣... گاهی "یک آرزو‌"میتونه‌نجاتت‌بده...⁣⁣⁣

⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ♥️‌‌‏¨˜°ºðمجتبی شکوری𺰘¨♥️⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
#مجتبی_شکوری

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید