نمکدون - رو مخى هاى نوروز😂كدوم يكى بيشتر رو اعصابتونه؟دوستاتونو تگ كنيد🏷 نمکدون - رو مخى هاى نوروز😂كدوم يكى بيشتر رو اعصابتونه؟دوستاتونو تگ كنيد🏷 نمکدون - رو مخى هاى نوروز😂كدوم يكى بيشتر رو اعصابتونه؟دوستاتونو تگ كنيد🏷
رو مخى هاى نوروز😂
كدوم يكى بيشتر رو اعصابتونه؟
دوستاتونو تگ كنيد🏷
  • hmn.iranmanesh
    فهميدين يا بيشتر توضيح بدم؟😂 صبحتون قشنگ❤️
  • hmn.iranmanesh
    😱 #جاده_مرگ 😱 لطفا با صداى كم گوش كنيد😂 @ali.sogandpoor @abbassasaniyan چقدر خنديديمو داد زديم ما امشب واى خدا😂 يه بنده خدام فك كرد ما داريم بهش چراغ ميديم خواست دور بزنه بياد سمتمون ماشينش افتاد توو چاله به زور دٓرِش آورديم😂😂
  • hmn.iranmanesh
    😂گُگُگُگُگُهههههه💩

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hmn.iranmanesh را دنبال کنید