نمکدون - خَستَست ميفهمى؟ خسته😂 ديدين بعضيا حال و حوصله هيچ كاريو ندارن😄 #دوستاى_اينجوريتو_تگ_كن 🏷 سر اين كليپ ما چيا كشيديم، از گير دادن پليس بگير تا سوژه هاى سر صحنه و... اين كليپو از دو-سه ماه پيش داريم بازى ميكنيم ولى نميشه آخرشم نشد ديگه مجبور شدم بهترين سكانسو انتخاب كنمو تدوين كنم😂 @ali.sogandpoor #بيحال #بى_حوصلگى #خسته #دوست #كليپ #خنده_دار #طنز #باحال #خنده #برو #بيا #كافه #حيران #گردنه_حيران #آستارا #دختر #قليون #عشقوحال #صفا #سيتى #هومن_ايرانمنش نمکدون - خَستَست ميفهمى؟ خسته😂 ديدين بعضيا حال و حوصله هيچ كاريو ندارن😄 #دوستاى_اينجوريتو_تگ_كن 🏷 سر اين كليپ ما چيا كشيديم، از گير دادن پليس بگير تا سوژه هاى سر صحنه و... اين كليپو از دو-سه ماه پيش داريم بازى ميكنيم ولى نميشه آخرشم نشد ديگه مجبور شدم بهترين سكانسو انتخاب كنمو تدوين كنم😂 @ali.sogandpoor #بيحال #بى_حوصلگى #خسته #دوست #كليپ #خنده_دار #طنز #باحال #خنده #برو #بيا #كافه #حيران #گردنه_حيران #آستارا #دختر #قليون #عشقوحال #صفا #سيتى #هومن_ايرانمنش نمکدون - خَستَست ميفهمى؟ خسته😂 ديدين بعضيا حال و حوصله هيچ كاريو ندارن😄 #دوستاى_اينجوريتو_تگ_كن 🏷 سر اين كليپ ما چيا كشيديم، از گير دادن پليس بگير تا سوژه هاى سر صحنه و... اين كليپو از دو-سه ماه پيش داريم بازى ميكنيم ولى نميشه آخرشم نشد ديگه مجبور شدم بهترين سكانسو انتخاب كنمو تدوين كنم😂 @ali.sogandpoor #بيحال #بى_حوصلگى #خسته #دوست #كليپ #خنده_دار #طنز #باحال #خنده #برو #بيا #كافه #حيران #گردنه_حيران #آستارا #دختر #قليون #عشقوحال #صفا #سيتى #هومن_ايرانمنش
خَستَست ميفهمى؟ خسته😂 ديدين بعضيا حال و حوصله هيچ كاريو ندارن😄 #دوستاى_اينجوريتو_تگ_كن 🏷 سر اين كليپ ما چيا كشيديم، از گير دادن پليس بگير تا سوژه هاى سر صحنه و... اين كليپو از دو-سه ماه پيش داريم بازى ميكنيم ولى نميشه آخرشم نشد ديگه مجبور شدم بهترين سكانسو انتخاب كنمو تدوين كنم😂 @ali.sogandpoor #بيحال #بى_حوصلگى #خسته #دوست #كليپ #خنده_دار #طنز #باحال #خنده #برو #بيا #كافه #حيران #گردنه_حيران #آستارا #دختر #قليون #عشقوحال #صفا #سيتى #هومن_ايرانمنش

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hmn.iranmanesh را دنبال کنید